Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

 ULUSLARARASI REKABET VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ STATÜSÜ

Kuruluş Hükümleri

Ad ve Merkez

Madde 1-Birliğin adı, Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği’dir. Birliğin merkezi, Bursa’dır.

Madde 2-Bu statüde geçen;

Tanım; Birlik: Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği’ni,

Merkez: Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği’nin temel işlevlerini yürüten birimini, Şube: Statünün 33. maddesinde hukuksal durumu belirtilen birliğin iç organını,

Organ: Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği’nin yönetim, yürütme ve denetleme ile ilgili işlevlerini yerine getirmek için oluşturulan kurulları ifade eder.

Kısaltma; URTEB: Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği

T.C.: Türkiye Cumhuriyeti

Kanun: Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu

OSB: Organize Sanayi Bölgesi

OSBÜK: Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Statü: Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Statüsü anlamında kullanılmıştır.

Amaç

Madde 3-Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile, otomotiv, tekstil, makine, kimya, elektrik, metal, mühendislik, gıda, iletişim, tanıtım, turizm, tıp, ulaşım, inşaat, temel bilimler, iç ve dış ticaret, mali, finans gibi ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturmak, her türlü teşebbüsler arasındaki rekabetin korunmasını ve haksız rekabetin önlenmesini sağlamaktır.

Çalışma Alanı

Madde 4-Birlik, uluslararası teknoloji ve rekabet alanında çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Bu amaçla;

a) Rekabet hukuku, teknolojik gelişmeler, bilimsel gelişmeler ve tanıtım alanlarında gerekli gördüğü kişiler ile ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,

b) Teşebbüslerin pazar potansiyelinden yeterince yararlanabilmeleri için ulusal veya uluslararası kişi/ kuruluşlarla işbirliği yapar,

c) Araştırma merkezleri, üniversiteler, teknolojik gelişme merkezleri, bilim merkezleri ile teknolojik gelişme ve rekabet hukuku konularında tanıtım programları uygular,

ç) Araştırmacıların eğitimini sağlar ve teşvik eder,

d) Teşebbüslerin rekabet ve ticaret alanında ortak politikalarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapar,

e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir,

f) Ulusal ve uluslararası alanda; ekonomik, hukuk, ticaret ve teknik konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapar,

g) Çalışma grupları oluşturur, bu gruplara katılır. Eğitim çalışmaları düzenler ya da bu çalışmalara katılır. Eğitim amaçlı günler, sempozyumlar veya benzeri etkinlikler düzenleyerek ekonomik, hukuk, ticaret ve teknik konulardaki bilgileri artırır,

ğ) Yürürlükten Kaldırıldı

h) Her üyenin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını ve karşılaşmış olduğu engelleri Belgeler, birlik üyelerinin ve gerektiğinde birliğe üye olmayan kişilerin hukuki, ticari, ekonomik ve teknik konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımlarının araştırılmasını kolaylaştırır,

ı) Kişi ve kuruluşlara; hukuki, ticari, ekonomik ve teknik konulardaki hakların alınması, devredilmesi, kullanılmasına izin verilmesi ve korunması konusunda tavsiyelerde bulunur,

i) Fikri, sınai, ticari ve teknik haklar ile taşınır ve taşınmaz mallar, ağaçlandırılacak arazileri satın alır, kiralar ya da diğer yollarla birliğe kazandırır,

j) Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını araştırır, düzenlemeleri inceler, öneriler getirir,

k) İthalatta haksız rekabet hallerinden damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesini araştırır, düzenlemeleri inceler, öneriler getirir,

l) Aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimalini araştırır, düzenlemeleri inceler, öneriler getirir,

m) Dış ve iç ticaret, mali piyasa, finans, rekabet gücünün artırılması ve korunması, hukuki, ekonomik, ticari ve teknik politikalar konularında çalışmalar yapar,

n) Amacına uygun yayın yapar,

o) Merkez genel kurul karar alarak aynı veya benzer amaçlı banka, vakıf, şirket ve işletme gibi teşebbüsler kurar, kurulanlara katılır ve bu kuruluşlarla iş birliği yapar, ortak projeler geliştirir, üretir, teşvik eder. Bu yolla kurulan ya da kurulanlara katılan kuruluşlardan; kar, ortaklık payı gibi her ne ad altında olursa olsun elde edilecek gelirler yine birliğin amacını gerçekleştirmek için kullanılır.

ö) Amacına uygun yaygın eğitim amaçlı faaliyette bulunabilir, kurslar açar ve öğretim yapar.

p) Sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapar ve sivil hayatın gelişmesine katkıda bulunur.

r) Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor gezi gibi etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

s) Giriştiği faaliyetlerin tüm topluma ve ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasının sağlanması hususunda çalışmalarda bulunur.

Üyelik

Madde 5-Birlik statüsünde yazılı amaç ve ilkeleri benimseyen bu doğrultuda çalışmayı kabul eden;

a)Şirket, vakıf, kooperatif, dernek, meslek kuruluşları, üniversite, fakülte, yüksekokul, birlik, kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri, genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, bankalar, özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklar, özel hukuk tüzel kişileri, OSB, OSBÜK ile sayılanlar haricinde fiil ehliyetine sahip bulunan, gerçek ve tüzel kişiler ile serbest meslek mensupları birliğe üye olabilir.

b) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların birlik üyeliğine alınabilmeleri için, T.C. uyruklu kişilerde aranan koşullar yeterli olmakla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranmaz.

c) Üye olma süreci; Üyeliğe genel merkezden başvurular için; Başvuru sahibinin merkez binadan veya internet (www.URTEB.org) aracılığı ile elde ettiği “Üyelik Başvuru Formu” nu doldurarak ekinde üç fotoğraf, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisini ilgili merkeze verilmesiyle başlar. Başvurular, merkez sekreterince incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak, merkez yönetim kurulunun ilk toplantısında gündemine alınır. Genel merkez yönetim kurulu, genel sekreterin incelemeye ilişkin bilgisini aldıktan sonra salt çoğunluk kararıyla üyelik başvurusunu kabul ya da ret kararı verir. Üyeliği kabul edilenlerin üyeliği böylece kesinleşmiş olur. Sonuç, en geç 30 (otuz) gün içinde başvurana bildirilir. Genel merkez yönetim kurulu tarafından üyelikleri ret edilenlerin yaptıkları her türlü ödemeler ve müracaat evrakları iade edilir. Merkez yönetim kurulu, üyelikleri reddedilenlere gerekçe bildirmek zorunda değildir.

Üyeliğe şubelerden başvurular için; Başvuru sahibinin üye olmayı düşündüğü şubeden veya internet (www.URTEB.org) aracılığı ile elde ettiği “Üyelik Başvuru Formu” nu doldurarak ekinde üç fotoğraf, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisini ilgili şubeye verilmesiyle başlar. Başvurular, şube sekreterince incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak, şube yönetim kurulunun ilk toplantısında gündemine alınır. Üyeliği uygun görülen başvuru sahiplerinin, üyelerin giriş ve yıllık aidat ödentilerinin şube banka hesap numaralarına yaptığı ödeme makbuzlarının fotokopileri, üyelik başvuru belgesinin fotokopisi, yönetim kurulu uygunluk kararı fotokopisi genel merkeze gönderilir. Genel merkez yönetim kurulu, şubelerden üyeliğe uygun görülen başvuru sahiplerinin başka bir şubeden çıkarılan üye olup olmadığını genel merkez yürütme kurulu, genel sekreterin incelemeye ilişkin bilgisini dinledikten sonra salt çoğunluk kararıyla üyelik başvurusunu kabul ya da ret kararı verir. Üyeliği kabul edilenlerin üyeliği böylece kesinleşmiş olur. Sonuç, en geç 30 (otuz) gün içinde başvurana duyurulmak üzere ilgili şubeye bildirilir. Genel merkez yönetim kurulu tarafından üyelikleri ret edilenlerin yaptıkları her türlü ödemeler ve müracaat evrakları iade edilir. Şube yönetim kurulu, üyelikleri reddedilenlere gerekçe bildirmek zorunda değildir.”

ç) Üyelik başvuru belgesinin aslı şubede saklanır.

d) Üye numaraları genel merkez tarafından aşağıdaki kodlama sistemine göre verilir.9 (dokuz) haneli üyelik numarası verilir. İlk iki haneye ilin trafik kodu, üç ve dördüncü haneye o ile bağlı ilçelerde kuruluş sıra numarası, geriye kalan beş haneye üyeliği kabul edilenlerin sıralamasını gösterir. Genel merkez yürütme kurulu kararı şubelerde tutulan üye kayıt defterine yazılmasıyla üyelik işlemi tamamlanır.

e) Birliğe üye olmak isteyip faaliyet ettikleri ilde birliğin şubesi yoksa bu kişiler genel merkeze üye olabilirler. Şube açıldığında nakil işlemi gerçekleştirilir. Her tür üye nakillerinde yeni şubeye giriş ödentisi alınmaz. Yıllık aidatın kalan kısmı veya yeni yılın ödentisi yeni şubeye ödenir.

f) Bir üye ikametgahının veya iş yeri merkezinin bulunduğu şubelerden yalnız birine üye olabilir. Sürekli oturduğu yeri veya işini nakleden üyenin kaydı ancak isteği üzerine bulunduğu yerin şubesine geçer. Şubeler bu durumu birbirlerine ve genel merkeze haber vererek kayıtlarını düzeltir.

Üye Çeşitleri

Madde 6-Birliğin iki türlü üyesi vardır:

a) Asıl Üyelik: Birlik kurma hakkına sahip olanlardan, birliğin merkez ya da şube başkanlığına bizzat başvurarak, iki asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen ve isteği merkez ya da yönetim kurulunca kabul edilen T.C. veya yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişidir.

Asıl üyelik sıfatı kazananlar bu tarihten sonra yapılacak ilk genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık üye aidatları merkez genel kurulunca belirlenir.

Kurucular, birliğin asıl üyeleridir.”

b) Onursal Üyelik: Birlik amaçları doğrultusunda birlik ile çalışmalar gerçekleştiren, birliğe maddi ve manevi yardım yapan veya birlikte bulunmasından onur duyulacak gerçek ya da tüzel kişilere genel merkez yönetim kurulu veya şube yönetim kurullarının, 2/3 oyla alacağı kararla onur üyeliği verilir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Onursal üyelerin üyelikten çıkarılma şekli asıl üyelerle aynıdır.”

Üye Hakları

Madde 7-Üyelerin:

a) Sahip olduğu tek oy hakkını bizzat kullanabilme,

b) Kayıtlı oldukları şubelerin genel kurullarında söz sahibi olma, seçme ve seçilme,

c) Merkez genel kurula delege olabilme,

ç) Birlik faaliyetlerine ve yönetimine katılma,

d) Birliğe üye olma,

e) Üyelikten ayrılma hakları vardır.

Kimlik ve Rozet

Madde 8-Üyeler:

a) Genel merkezce hazırlanmış birlik rozetlerini takma,

b) İstekleri halinde genel merkezce düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üye Yükümlülükleri

Madde 9-Üyeler:

a) Üyelik aidatını düzenli olarak ve zamanında ödeme,

b) Birliğin amacına yönelik çalışmalarda, kendilerinden istenecek görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme yükümlülüğü altındadır.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10-

a) Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Birlikten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa talebi Birlik Merkezine ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin Birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Birlik üyeliğinden kendi arzuları ile çıkanların durumları üye kayıt defterine işlenir.

Üyelikten ayrılanlar, Birlik mal varlığından hak iddia edemezler.

Üyelikten kendi arzusu ile ayrılanlar ve üyelik statüsünü değiştirenler, üyelik dönemindeki Birliğe olan borçlarını ödedikten sonra yeni üye girişi gibi prosedür uygulanarak yeniden üye olabilirler.”

b) Üyelikten Çıkarılma: Birlik üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1.Birlik statüsüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti veya şikâyet halinde, yönetim kurulu üyeye savunma hakkını kullandırır. Yönetim kurulu, üye hakkındaki duyumları içeren, savunma süresi verilmiş, savunma yazısını ilgili üyeye tebliğ ederek savunma hakkını kullanmasını ister.

Savunma süresi sonunda savunmasını vermeyen üye istifa etmiş sayılır ve buna ilişkin işlem yapılır. Savunma süresi sonuna kadar savunmasını yapan üyenin durumu, yönetim kurulunca görüşülür. Yönetim kurulu, üyenin, üyelikte kalma yönünde karar verirse sonuç üyeye bir yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulu; üyenin, üyelikten çıkarılması yönünde karar verirse bu sonuç ilgiliye bildirilir. Şubelerdeki üyenin çıkarılması durumunda kararın tebellüğ ediliş şeklinin fotokopisini, üyenin savunmasının fotokopisini ve yönetim kurulu kararının fotokopisi genel merkeze bilgi için gönderilir. Birlik üyeliğinden çıkarılanların durumları üye kayıt defterine işlenerek kayıtları silinir.

Üyelikten çıkarılanlar, birlik mal varlığından hak iddia edemezler.

Üyelikten çıkarılma, üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.”

*ÜÇÜNCÜ KISIM*

Organlar

Madde 11-Birliğin Kuruluşu:

a) Genel Merkez,

a1-Merkez Genel Kurul,

a2-Genel Merkez Yönetim Kurulu,

a2.1-Genel Başkan

a2.2-Genel Başkan Yardımcısı

a2.3-Genel Sekreter,

a2.4-Sayman,

a3-Genel Merkez Denetleme Kurulu,

a4-Genel Merkez Danışma Kurulu,

b) Şubeler,

b1-Şube Genel Kurulu,

b2-Şube Yönetim Kurulu,

b3-Şube Denetleme Kurulu, Organlarından oluşur.

*BİRİNCİ BÖLÜM*

Genel Merkez Organları

Merkez Genel Kurul

“Madde 12-Birliğin en yüksek karar organı merkez genel kuruldur. Merkez genel kurul; genel merkez yönetim kurulu, genel merkez denetleme kurulu, Genel Merkez Danışma Kurulu ve şube genel kurulunun seçtiği delegelerden oluşur. Delege seçilmemiş olanlar, merkez genel kurula katılabilir, konuşabilir ancak oy kullanamazlar.

Merkez genel kurul;”

a) Olağan toplantı, iki yılda bir Ocak ayında yapılır.

b) Olağanüstü toplantı;

b1-Merkez yönetim kurulu kararı ile,

b2-Genel merkez denetleme kurulunun kararı ile,

b3-Aidat borcu bulunmamak şartı ile birliğin tüm asıl üyelerinin beşte birinin başvurusu üzerine merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez yönetim kurulu üyelerin başvuru dilekçesini inceleyip, nedenlerin önem ya da yerindeliğini tartışmaksızın, sadece isteğin yöntem yönünden kanun ve statü hükümlerine uygun bulunduğunu inceleyebilir. Genel merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür.

Bu toplantı, son olağan toplantının üye ve delegeleri ile yapılır.

Genel merkez denetleme kurulu veya birlik üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu toplantıya çağırmazsa, genel merkez denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk mahkemesi oturum yaparak, birlik üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu, merkez genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Birliğe kayıtlı bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar veya birlik üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan genel kurul yerine geçmez.”

Katılma Hakkı

Madde 13-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Delege Tespiti

“Madde 14-Şubeler; merkez genel kuruluna yıllık aidatını ödemiş asil üye oranında ve aşağıdaki şekilde:

1’den 10’a kadar üyesi olanlar 1,

11’den 20’ye kadar üyesi olanlar 2,

20’den 40’a kadar üyesi olanlar 3, 4

0’dan 80’e kadar üyesi olanlar 4,

80’den fazla üyesi olanlar 5, delege gönderirler.

Şubeler, bu oranlara göre seçecekleri delegelerin adları ile birlikte defterlerinde kayıtlı ve aidatları ödenmiş asil üye sayısını da genel merkeze bildirirler. Delegelerin yollukları şubelerince ödenir. Yolluk, gerçek yol masrafı ile genel merkez yönetim kurulu üyelerine ödenen yurtiçi yolluğu miktarından oluşur ve merkez genel kurul süresini geçemez. Bu toplantıya engeli nedeniyle asil delege katılamadığı takdirde yerine yedek delege katılır.”

 

Çağrı Usulü

Madde 15-Merkez genel kurulu, genel merkez yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üye ve delegelere bildirilir.

Toplantı Yeri

Madde 16-Merkez genel kurul toplantıları, merkez yönetim kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17-Merkez genel kurul; yürütme kurulu, genel merkez denetleme kurulu üyeleri ile isimleri genel merkeze şubelerce önceden bildirilen delegelerin toplamının en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılanların sayısı, genel merkez yönetim ve genel merkez denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Madde 18-

a) Merkez ve Şube Genel Kurul Toplantısı; Birlik, genel başkan veya görevlendireceği genel merkez yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve en az iki sekreterden oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar başkan ve sekreter tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler genel merkez yönetim kuruluna verilir. Şube genel kurul toplantıları da yukarıda belirtilen hükümlere tabidir.

b) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

c) 17’nci madde hükmünde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum tutanakla tespit edilir.

ç) Yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Merkez genel kurul, delegelerin çoğunluğu ile karar alır. Birliğin feshine ilişkin karar ise, delege tam sayısının 2/3’ünün önerisi ve delege tam sayısının aynı orandaki kabulü ile alınır.

e) Toplantıda gündemde yer alan konuların görüşülmesine ilaveten toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından önerilen hususların da görüşülmesi zorunludur.

f) Toplantıda söz almak isteyen delegelere istemleri halinde yeterli zaman dilimi verilerek konuşma süresi tanımak zorunludur.

Merkez Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 19-Merkez genel kurulu, birliğin en yetkili organıdır. Bu sıfatla görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel merkez denetleme kurulu raporları ile geçmiş mali yıla ait bilanço ve kesin hesapları, gelecek mali yıl bütçe tasarısını ve statü uygulamasıyla değişikliklerini ilgilendiren işleri incelemek üzere en az üç üyeden oluşacak aşağıdaki komisyonları seçmek.

a1-Bütçe komisyonu,

a2-Statü komisyonu (Gerektiğinde),

b) Bu komisyonların çalışmalarından sonra verecekleri raporlar üzerine,

b1-Genel merkez yönetim kurulunun geçmiş mali yıla ait çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve genel merkez denetleme kurulu raporlarını görüşerek genel merkez yönetim kurulunu ibra etmek.

b2-Yürürlükten kaldırılmıştır.

b3-Merkez genel kurula sunulmuş bulunan şube dilekleri ile delegelerce belirtilen dilekleri ve genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılacak önerileri statü hükümlerine göre karara bağlamak.

b4-Gerektiğinde, statü uygulaması ve değişikliklerine ait işleri görüşerek karara bağlamak.

c) Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

ç) Genel merkez yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

d) Genel merkez denetleme kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

e) Birlik için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Birliğin yurt içinde ve yurt dışında şubeler açması hususunda genel merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g) Genel merkez yönetim kurulu kararlarına süresi içinde yapılan ve merkez genel kurulu gündemine dahil edilmiş bulunan itirazları karara bağlamak,

h) Mevzuatta ve birlik statüsünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Birliğin yurt dışında benzer amaçlı birlik veya kuruluşlara üye olarak katılması, ayrılması ya da işbirliğinde bulunması için genel merkez yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Yasal koşulların gerçekleşmiş olması halinde fesih kararı almak,

j) Seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

Konseyin Yapısı

Madde 20-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Konsey Toplantı Usulü

Madde 21-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Konseyin Görev ve Yetkileri

Madde 22-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Konseyin Sorumluluğu

Madde 23-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Yapısı

Madde 24-Genel merkez yönetim kurulu, genel merkez kurulu üyeleri arasından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından genel başkan, bir genel başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve bir üye seçilir.

a) Genel merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunca gizli oyla seçilir. Ancak; seçimlere tek listeyle girilmesi halinde kurul üyelikleri açık oylama ile belirlenebilir. Merkez genel kurul toplantısından sonra yönetim kurulu asil üyeleri toplanır ve görev dağılımı yapılır. Genel başkan, genel merkez yönetim kuruluna başkanlık eder.

b) Genel merkez yönetim kurulu üyeleri gördükleri hizmet kolunun sorumluluğunu ayrıca taşırlar.

c) Genel yönetimi düzenlemek amacıyla genel başkan, genel başkan yardımcısı ile arasında iş bölümü yaparak, kendilerine bağlanan hizmet birimlerini yazılı olarak bildirir. Genel başkan yardımcısı üstlendiği hizmetleri tam yetki ile yürütürler ve sorumluluğunu taşırlar.

ç) Genel başkan, engeli halinde genel başkan yardımcısını vekil olarak görevlendirir.

d) Genel merkez yönetim kurulunun dört üyenin altına düşmesi veya genel başkanın istifa etmesi halinde genel merkez yönetim kurulu düşer ve yenisi seçilir.

Yeni kurul işbaşına gelinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Boşalan dörtten az üyeler yerine derhal yenileri seçilir.

e) Genel Sekreter, birliğin iç ve dış yazışma işlemlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.

f) Genel başkan, genel başkan yardımcısı ve genel sekreter birliğin birinci derecede ita amirleridir. İkinci derecede ita amirleri yönetim kurulunca tespit edilir.

g) Genel sekreter, genel merkez yönetim kurulu toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.

h) Genel merkez yönetim kurulu üyeleri iki yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret almazlar. Yalnızca yapmış oldukları masraflar karşılanır. Bunun için, ilgili kişilerin yokluğunda yönetim kurulunun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Toplantı, Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

Madde 25-

a) Genel merkez yönetim kurulu, üyelerinin yarısından bir fazlası ile gerektiği zamanlarda, genel başkanın başkanlığında toplanır. Genel başkanın bulunmadığı hallerde yetki verdiği başkan yardımcısının başkanlığında toplanır.

b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Genel merkez yönetim kurulu gerektiğinde, genel başkanın çağrısı üzerine toplanır.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

ç) Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

d) Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 26-Genel merkez yönetim kurulu, birliğin yürütme ve temsil organıdır. Bu sıfatla:

a) Birliğin işlerini yürütür.

b) Personel kadrolarını düzenler ve kadro durumuna göre personel atamasını yapar.

c) Birlik adına sözleşmelerin kurulmasını ve feshi hususunda karar verir.

ç) Birliğin mallarını yönetir ve bütçeyi uygular.

d) Şubelerin seçimlerini ve bütçelerini onaylar.

e) Genel merkezin geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlar.

f) Yeni çalışma dönemi faaliyetler programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlar ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygular.

g) Asıl ve onursal üyelikler verir.

h) Şubelerce yapılacak her türlü inşaatın iznine ve bağış toplanmasına izin verir.

ı) Birlik tarafından veya birliğe karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil imkanı kalmamış alacakların silinmesine karar verir.

i) Eğitim, sosyal ve gelir getirici tesislerin kurulması için merkez genel kurula öneride bulunur.

j) Kurum envanterindeki malların silinmesi hususunda gerekeni yapar.

k) Kanunların, birlik statüsünün ve birlik faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri yapar.

l) Kanun, statü veya yönetmeliklere uygun olarak, sayman aracılığı ile birlik adına para tahsil eder ve ödemede bulunur.

m) Merkez genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.

n) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

o) Taşınır, taşınmaz mal ve para bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.

ö) Bütün birlik teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını inceler, kontrol eder, teftiş ettirir, gerektiğinde soruşturma açar.

p) Yeni şubeler açılmasına, mevcut şubelerden herhangi bir nedenle çalışmaz hale gelenlerin kapatılmasına karar verir.

r) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

s) Genel başkan, genel başkan vekilleri, genel sekreter ve genel merkez yönetim kurulu üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verir.

ş) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

t) Uluslararası toplantılara katılmaya karar verir.

u) Madalya, plaket ve takdirname gibi sunular hakkında yönetim kurulu gerekli kararları alır.

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 27-Genel Başkan;

a) Birliği temsil eder.

b) Genel merkez yönetim kurulunun başkanıdır.

c) Özel ya da kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek konularda geçici komiteler oluşturur.

ç) Birliğin hizmet ve çalışmalarını, kanun, statü ve yönetmelik hükümlerine, merkez genel kurul ve genel merkez yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

d) Birliğin ita amiridir.

e) Birlik iş yerlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalışanlarının özlük hakları ile ilgili olarak genel merkez yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

f) Birliğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir.

g) Personel kadro giderleri ve sınırı genel merkez yönetim kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Genel merkez yönetim kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme emir verme yetkisi başkana aittir.

h) Şube gelirinin yetmediği hallerde genel merkezden ek ödenek gönderir.

ı) Genel merkez yönetim kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve birlik için taşınmaz kiralar.

i) Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel merkez yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

j) Birlik genel merkez örgütüne bağlı birimlerini ve şube başkanlıklarını denetler ve denetletir.

k) Kanunların, birlik statüsünün ve birlik çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve genel merkez yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

l) Genel merkez yönetim kurulunun yetki verdiği diğer işleri yapar.

m) Yabancı uyruklu kişilerin birliğe üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

n) Kanun, statü, yönetmelik hükümlerine, genel merkez yönetim kurulu kararlarına ve genel başkanlık emirlerine, birliğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve birliği siyasete araç eden üyeleri ve şube organlarında görevli kişileri gerektiğinde toptan veya ferden ilk genel merkez yönetim kurulu toplantısına sevk eder ve bu kurulun kararına kadar işten el çektirebilir.

o) İşten el çektirenlerin yerine yedekleri getirilir. Şube organlarının yedeklerle dahi kurulmaması halinde, yönetim kurulu için beş, diğer organlar için üç kişiden az olmamak şartı ile geçici kurullar meydana getirilir. Bu durumda şube altı ay içerisinde genel başkanlıkça tespit edilen tarihte genel kurulu yapmak zorundadır. Bu değişiklik listesini, on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asil üyenin yeniden göreve iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.

ö) Yürürlükten kaldırılmıştır.

p) Genel başkan yetkilerini, genel merkez yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Sayman

Madde 28-Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve birliğin mali durumu konusunda genel merkez yönetim kuruluna hesap verir. İstem halinde, birliğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen yönetim kurulu toplantısına sunar.

Genel Sekreter

Madde 29-Genel yönetim kurulu tutanaklarının yazılması genel sekreterin görevidir. Genel sekreter, ayrıca yazışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından sorumludur.

Madde 30-Genel merkez denetleme kurulu, genel merkeze bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere merkez genel kurul tarafından mali, idari ve hukuki konularda deneyimli kişiler arasından üç yıl süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üye seçilebilmek için, birliğe asil üye olarak kayıtlı bulunmak şarttır. Genel başkanın uygun gördüğü hallerde, genel merkez denetleme kurulu üyeleri genel merkez yönetim kurulu toplantılarına katılır. Söz hakları vardır, oy hakları yoktur. Merkez genel kuruldan sonra, seçimi izleyen on gün içinde, genel merkez denetleme kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerek çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yapar. Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, birlik genel başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir. Genel merkez denetleme kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedekten üye katıldıktan sonra yapılır. Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 31-Genel merkez denetleme kurulu, çalışmalarından dolayı merkez genel kurula karşı sorumludur. Bu sıfatla;

a) Kurul, yapacağı bir plana göre merkez genel kurul adına, üç aydan geç olmamak üzere, birlik merkezi ve genel merkeze bağlı örgütlerin (birlik şubeleri hariç) her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse, uzmanlardan da yararlanılır.

b) Denetleme sonuçları yazılı olarak birlik genel başkanlığına sunulur.

c) Denetlemeler esnasında istenen her türlü evrak, defter, belge kayıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.

ç) Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususlar hemen birlik genel başkanlığına bildirilir.

d) Kurul, yıllık mali denetleme sonuçlarına ait raporunu, merkez genel kuruldan en az bir ay önce genel kurulda görüşülmek üzere birlik genel başkanlığına sunar.

e) Kurul üyeleri, merkez genel kurulda genel merkez yönetim kurulunun ibrasına kadar yapılan oylamalarda oy kullanamaz. Ancak; ibradan sonrakilerde oy kullanabilirler.

Genel Merkez Danışma Kurulu

“Madde 32-Danışma Kurulu; Asıl Üye veya Onursal Üye olan Birliğin Kurucuları, Sanayiciler, Öğretim Görevlileri ve Birliğin çalışma alanlarında faaliyet gösteren üyelerinden oluşur.

Sayı kısıtlaması mevcut olmayıp, Danışma Kurulu Üyeleri Eğitim, Konferans, Konuşma, Söyleşi vb. topluma faydalı olacak her türlü konularda, Birliğe danışma olarak yardımcı olurlar.

Danışma Kurulu üyeleri Birliğin politikasını belirlemek için gerektiğinde Birlik yönetimine tavsiyelerde bulunur.

Danışma Kurulu çalışmaları, gönüllülük esasına dayandığı için Danışma Kuruluna seçilen üyeler, üyelikleri sonlanıncaya kadar Danışma Kurulunda görev yaparlar.

Geçmiş yıllarda Birlik Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Birlik Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilmek için birlik yönetim kurulu kararı yeterlidir.  ”

Madde 33-Şubeler; kanunlar ve statü hükümleri gereğince birliğe bağlı olan, birliğin amaç ve çalışma konularında yönetim kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunan birliğin iç organıdır.

Şubeler Kuruluşu

Madde 34-Birlik, gerekli görülen yerlerde merkez genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla birlik merkez yönetim kurulunca yetki verilen üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şube Genel Kurulunun Yapısı, Çağrı Toplantı Usulü

Madde 35-Şube genel kurulu, şubenin en büyük karar organıdır. Şubede kayıtlı asil ve onursal üyelerden oluşur. Şube genel kurulları olağan toplantılarını, şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Genel başkanlık şube genel kuruluna gözlemci gönderebilir. Şube genel kurullarının işleyişi, yönetimi, seçimler ve diğer hususlar hakkında, merkez genel kurul yönetim ve hükümleri uygulanır.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 36-Şube genel kurulu:

a) Şubenin geçmiş mali yıla ait çalışma raporunu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, genel merkezin onayına sunulmak üzere, inceleyerek kabul ve şube yönetim kurulunu ibra eder.

b) Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile şube denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.

c) Dilek ve önerileri inceler ve değerlendirir.

ç) On dördüncü maddedeki esaslara göre merkez genel kuruluna gönderilecek delegeler ile yedeklerini seçer. Genel merkez yönetim kurulu ve genel merkez denetleme kurulu üyeleri, merkez genel kurula delege seçilemez, şube yönetim kurulları ve şube denetim kurullarında görev alamazlar.

Şube Yönetim Kurulunun Yapısı ve Toplantı Usulü

Madde 37-Şube yönetim kurulu, sayıları şube genel kurulu tarafından kararlaştırılarak seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yeni seçilen şube yönetim kurulu, genel merkez yönetim kurulunca seçimlerin onaylanmasından sonra işe başlar, eski kurul onay sonucuna kadar görevine devam eder. Yedek üyeler yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini doldururlar ve olağan şube genel kurulunun yapıldığı güne kadar üyelik hak ve sıfatlarını korurlar. Şube yönetim kurulu, üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Kurul, gerektiğinde şube başkanının çağrısı üzerine de toplanır. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş kabul edilir. Oluşan boşluğun yedeklerden tamamlanabilmesi için genel başkanlığın oluru gereklidir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 38-Şube yönetim kurulu, görevlerinden dolayı şube genel kuruluna ve genel merkeze karşı sorumludur. Bu sıfatla;

a) Şubeyi kanun, tüzük, yönetmelikler ve genel başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak yönetir.

b) Şube denetleme kurulunun raporlarını inceler ve gerekli işlemleri yapar.

c) Üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu ilgilisine yazı ile duyurur.

ç) Şubeye ait bütün kayıt ve hesapları düzenler. Hizmetin gerektirdiği bütçe harcamalarını yapar.

d) Şubenin personel ihtiyacı için uygun görülen personeli işe alınmak üzere genel başkanlığa teklif eder.

e) Genel kurul tarihini tespit eder ve buna göre gereken işlemleri yapar.

f) Organlara seçilenleri genel başkanlığa ve yedi gün içerisinde mülki amirliğe bildirir.

g) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve genel başkanlık genelge ve emirlerine, birliğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve birliği siyasete araç eden şube organlarında görevli üyeleri, diğer üyeleri ile personeli genel başkanlığa bildirir.

h) Madalya, plaket ve takdirname gibi sunular hakkında yönetim kurulu gerekli kararları alır.

ı) Bütçeyi hazırlar, gelir gider hesaplarını inceler,

i) Şube genel kuruluna sunulmak üzere iki yıllık döneme ait faaliyet raporu ve hesap raporunu hazırlar,

j) Şubenin alacaklarını ve kira ilişkilerini takip eder.

Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 39-Şube başkanı:

a) Şube yönetim kurulunca seçilir ve şubeyi temsil eder,

b) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı onun da bulunmadığı hallerde başkanın yerine bırakacağı yönetim kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Şube başkanı ayrılmadan evvel tayin ettiği kişiyi genel başkanlığa bildirir.

c) Şube yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve yönetim kurulu toplantılarının süresinde yapılmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder.

ç) Şubenin tüm idari ve mali işlerinin, kanun, tüzük, yönetmelik, emir, genelge ve şube yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

d) Genel başkanlıktan aldığı yetki ile birliği yargı ve icra mercilerinde temsil eder. Bu sıfatla dava açar, hasım olur, icra takiplerini yapar, protesto veya ihtarname keşide eder ve itiraz ya da şikâyette bulunur.

e) Şube hesaplarının günü gününe tutulmasını sağlar. Para ile ilgili işlemlerde gerekli olan belgeleri, şube saymanı ile birlikte imzalar.

f) Şubede çalışan ücretlilerin yıllık sicillerini, personel Özlük Hakları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenler.

g) Genel başkanlıktan aldığı yetki ile yürüttüğü işlerin seyri ve neticesi hakkında genel başkanlığa bilgi verir.

h) Üyeliği kabul ya da ret edilenlere yazılı duyuruda bulunur. Üye kayıtlarını tutar. Üye kayıt defterine kayıtlı üyelerin tam listesini, defterdeki bilgileri de kapsayacak şekilde her yıl sonunda, yıl içerisindeki değişiklikleri ise her üç ayda bir genel başkanlığa bildirir. Yabancı uyruklu kişilerin birliğe üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Şube Denetleme Kurulu’nun Yapısı

Madde 40-Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube genel kurulundan sonra seçimi izleyen on gün içerisinde denetleme kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçer ve görev bölümünü yapar. Denetleme kurulundan herhangi bir üyenin ayrılması halinde şube başkanlığınca yedekten sıradaki üye davet edilir. Denetleme kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

Şube Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 41-Şube denetleme kurulu, şube genel kuruluna ve genel merkeze karşı sorumludur. Bu sıfatla:

a) Denetleme kurulu en az altı ayda bir şubenin bütün kayıt ve hesaplarını kontrol ederek sonucunu bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve genel başkanlığına gönderir.

b) Denetleme kurulu, ferden veya kurul olarak gerekli gördüğü zaman şube hesaplarını, kasayı ve işlemlerini kontrol edebilir.

c) Çalışma dönemi hakkında şube genel kuruluna rapor verir.

ç) Denetleme kurulu üyeleri şube başkanının gerekli gördüğü hallerde, şube yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz hakları vardır, oy hakları yoktur.

*DÖRDÜNCÜ KISIM*

Mali Hükümler Gelirler

Madde 42-Birliğin gelirleri:

a) Giriş ve üye aidatları

b) Her türlü bağış ve yardımlar ile yetkili makamın onayı ile yaratılmış kaynaklar,

c) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

ç) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

d) Birliğin mal varlığından elde edilen kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından elde edilen gelirler,

e) Birlik tarafından yapılan yayımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, bilgi ve spor yarışmaları, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,

f) Devlet il belediye ve kamu kuruluşları yardım bağış ve sübvansiyonları,

g) Birliğin sahibi ya da ortağı olduğu işletmelerden elde edilen gelirler,

ğ) Diğer gelirlerdir. Giriş ve yıllık üye aidatları ile gecikme faizleri, merkez genel kurulunca belirlenir.

Birlik; statüsünde gösterilen amaçlar, çalışma konuları veya çalışma biçimleri doğrultusunda işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlarından yardım kabul edebilir.

Birlik, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden mülki idare amirliklerine bildirmek koşulu ile yardım alabilir.

Birlik mal varlığının; idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı bir veya birden çok şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve her türlü hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve harcamaya yerli ve yabancı kişilerden yardım almaya bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar imzalamaya, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para ve mevcutları ile veya birliğin mal varlığına dahil kıymetlerle bir kuruluşa katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini harcamaya, taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akti ilişkiler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, birlik gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, malları rehin göstermeye v.s. teminat iradesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule, birliğin amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli görülen her türlü girişim, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemleri uygulamaya, taşınır sermayelerin devlet bankalarına vadeli mevduat, devlet tahviline, borsaya kayıtlı yatırım şirketleri tahvillerine veya yatırım fonlarına veya merkez bankası tarafından avans teminatı olarak kabul edilen tahvillere yatırılmasına yetkilidir.

5072 Sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere birlik, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.”

Bütçe

Madde 43-Birliğin bütçesi:

a) Birliğin bütçe yılı 1 Ocak’ta başlar.

b) Şubelerin bütçeleri, şube yönetim kurullarınca hazırlanıp, onaylanmak üzere ekim ayı sonuna kadar genel başkana sunulur.

c) Birliğin bir yıllık gelir ve giderleri, kasım ayı sonuna kadar yapılacak bir bütçe ile düzenlenir ve genel merkez ile şubeler faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütür.

Geçici Görev Giderleri ve Ödemeler

Madde 44-Birliğin bütçesinden karşılanmak üzere, yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre:

a) Genel kurula katılan üyelere, yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen merkez ve şube organlarda görevliler ile diğer kişilere yolluk,

b) Genel başkana temsil ödeneği verilir.

Şube Giderleri

Madde 45-

a) Personel giderleri ile diğer zorunlu giderler, şubeler vasıtası ile elde edilen birlik gelirlerinden karşılanır.

b) Şubelerin, birliğin amacı doğrultusundaki faaliyetleri için yapacakları harcamalar, genel başkanlıkça ödenek tahsisi suretiyle karşılanır.

c) Elde ettikleri gelirlerle, giderleri karşılayamayan şubelerin durumu genel merkez yönetim kurulunca değerlendirmeye alınır.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 46-Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile yapılması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Birlik gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile birlik gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak olan yönetmelik hükümleri uygulanır. Birlik gelirlerini toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Görev Yasağı

Madde 47-

a) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

b) Genel merkez yönetim kurulu ve genel merkez denetleme kurulu üyeleri; şube yönetim ve şube denetim kurullarında görev alamazlar.

c) Merkez ve şube organlarında görevli üyelere, birlik taşınmazları kiraya verilemez.

ç) Birlik üyeleri; birlik ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

d) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

e) Bu maddenin (b) ve (d) bentleri hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde ilgili yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu görevlerinden çekilmiş sayılır.

Fesih

Madde 48-Merkez genel kurul her zaman birliğin feshine karar verebilir. Merkez genel kurulun birliğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre merkez genel kurula katılma hakkına sahip bulunan birlik delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, 15. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısının birlik delegelerinin yarıdan bir fazla olması halinde fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Birliğin feshi, genel merkez yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Kapatma

Madde 49-Şubelerin kapatılması halinde taşınır veya taşınmaz malları ile para ve hakları birliğe, birliğin feshi halinde, birlik tarafından kurulan öncelik vakıflar olmak üzere kuruluşlara, o da yoksa hazineye intikal eder.

Tasfiye

Madde 50- Feshedilen veya kendiliğinden dağıtıldığı tespit edilen Birliğin; mal, para ve haklarının tasfiyesinin esasları Merkez Genel Kurul kararı ile tespit edilir. Merkez Genel Kurulun toplanmaması veya bu konuda bir karar almaması halinde, Dernekler Yönetmeliğinin 89’uncu maddesi gereğince işlem yapılır.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 51-Merkez genel kurulunun yetki vermesi üzerine merkez yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Birlik edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Sandık Kurma

Madde 52-Birlik, sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

Lokal Açma

Madde 53-Birlik, merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerde, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile birer lokal açabilir, işletebilir, işlettirebilir. Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları birlik yetkili organınca onaylanmış yönetmeliği ile düzenlenir.

Amblem

Madde 54-Görsel anlatım; ortasında denizleri beyaz, kıtaları siyah olan bir dünya şekli vardır. Dünya şeklinin alt kısmında, “ULUSLARARASI REKABET VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ” yazısı mavi renkte yer almaktadır. Dünya şeklinin üst kısmı ise, kırmızı renkte “URTEB” yazısı ile çevrili bir kompozisyondan oluşmaktadır. Birlik amblemi bu şekil ve renklerden ibarettir. Birlik amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Personel ve İşçiler

Madde 55-Birlik iş hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi atanabilir. Sürekli atamalar, çalışma dönemi bütçesi kadar çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Personel ve işçiler, Personel Özlük Hakları Yönetmeliği hükümlerine göre işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 56-Birlik aşağıda yazılı defterlerini tutar.

a) Üye kayıt Defteri: Birliğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri yıllık ödentileri bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim ve Denetleme Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararları altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

ç) Gelir ve Gider Defteri: Birlik namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

d) İşletme Hesabı Defteri: İşletme defterinin sol tarafına masraf, sağ tarafına hasılat yazılır.

e) Demirbaş Defteri: Birliğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alınan alındı belgeleri bu deftere işlenir.

g) Personel Yıllık izin Defteri: Personelin yıllık izinleri bu deftere işlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar hakkında İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak olan yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Statü Değişikliği

Madde 57-Birlik statüsü, birlik toplam delege sayısının üçte ikisinin katılımı ve katılan delegelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Yollama

Madde 58-Bu statüde düzenlenmemiş konularda, öncelikle 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ve sonra da sırası ile Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri birlik hakkında uygulanır.

Geçiş Uygulaması

Madde 59-Birlik tarafından Şube açılıncaya kadar:

a) Tüzükteki şubelere ilişkin hükümler uygulanamaz,

b) Merkez genel kurul, genel kurul, genel merkez yönetim kurulu, yönetim kurulu ve genel merkez denetleme kurulu, denetleme kurulu olarak alınıp, delegeler yerine, tüzükte öngörülen katılma hakkına sahip olan üyelerin söz ve oy hakları bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 60-Birlik, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile birliğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Birlik organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.

Platform Oluşturma

Madde 60/A-Birlik, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.

Bildiri Yayınlanması

Madde 61-Birlik üyeleri; merkez yönetim kurulu veya şube yönetim kurulu onayı ile bildiri, beyanname ve benzerlerini yayınlayabilir ve dağıtabilir. Yayınlanan ve dağıtılan bildiri, beyanname ve benzerlerinin birer örneğinin birlik genel merkez başkanlığına bir yazı ekinde gerekli bilgileri de içerecek biçimde en kısa zamanda verilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 62-Bu statü hükümlerini birlik genel başkanı ve birliğin yetkili organları yürütür.

Kurucular

Madde 63-Birliğin kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ile uyrukları aşağıda gösterilmiştir:

ADI SOYADI MESLEĞİ UYRUĞU ADRESİ

63.1 Zeki Zorlu T.C. Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No: 3 BURSA

63.2 Nuri Coşkun İrfan T.C. Fevzi Çakmak Cad. No:69/A BURSA

63.3 Nuri Tike T.C. Çekirge Cad. İntam 97 Ap. No:5/10 BURSA

63.4 Işık Uğurtuğ T.C. Zübeyde Hanım Cad. No:8/4 BURSA

63.5 Ali Ceylan T.C. Beşevler Eğitimciler Cad. Özocak sitesi No:24 Nilüfer BURSA

63.6 Sinan Baykal T.C. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi P.K.:9 BURSA

63.7 Nurullah Altınsoy T.C. Nalbantoğlu Mah. Bademli Sk. No:61/1 BURSA

63.8 Mustafa İlker Parasız T.C. İzmir Yolu Nilüfer Sitesi Pelin Ap. No:3 Nilüfer/BURSA

63.9 Tuğrul Karasarlıoğlu T.C. Çekirge Mutluevler Nazlı Cad. Gönül Apt. No:12/6 BURSA

63.10 Eva Salar Finlandiya Çekirge Topaloğlu Evleri 1. Çamlıca Sk. No:3