Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Genel / 31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995

31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995

31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete Sayı : 30995

TEBLİĞ
Rekabet Kurumundan:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA
CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2020 TARİHİNE KADAR
GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı
olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artış esas alınarak, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak
üzere 31.903 TL (otuzbirbindokuzyüzüçlira) olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir